Обществени поръчки – профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по одит на проект: „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-32-25/26.09.2014 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на одитни дейности по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: “СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА “КАСКО” ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ ДО 31.12.2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване, дизайн и системна поддръжка на интернет сайт за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разработване и внедряване на електронна услуга за он-лайн издаване и плащане на риболовен билет”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби”


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“


Информация за изпълнението по договори за обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА (EX-ANTE) НА ОПРСР (2014-2020)”:


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ”


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Създаване на интерактивна карта с водните тела в България с начина на ползването им (стопански и любителски) и видовете водни организми”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти”, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ – НАЕМАНЕ НА ЮРИСТИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” (ОПРСР) 2007-2013 Г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на мобилни комуникационни услуги по стандарт GSM на територията на Република България и в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Заповед

Публична покана

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Протокол

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Обслужване на общата кореспонденция в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и териториалните й звена, чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги”

Заповед

Публична покана

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Протокол

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ „ОЦЕНКА ЗА ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗХОДИТЕ, ДОПУСТИМИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“

Решение от 10.10.2014 г.

Становище на АОП за осъществен предварителен контрол

Решение от 06.11.2014 г.

Покана от 06.11.2014 г.

Документация

Проект на Договор

Образци

Приложения

Писмо до АОП

Покана от 07.11.2014 г.

Документация

Проект на Договор

Образци

Приложения

Протокол от 07.11.2014 г.   

Доклад от 07.11.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Договор

Информация за сключен договор 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ ДО 31.12.2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО”

 

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ :
„Изготвяне на Техническо задание за създаване на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г.”

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ” “

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ – НАЕМАНЕ НА ЮРИСТИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТАЩИ И КОПИРНИ УСТРОЙСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО“

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА”

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)“
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНА ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на Информационно-статистическите системи на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. включително”

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТ – ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА „МОРСКО ДЕЛО И РИБАСТВО“ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020“
Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и излъчване на 3-минутна рубрика по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР)”
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Подготовка и провеждане на заседания, срещи и други мероприятия, свързани с разработването и обсъждането на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. по проект по мярка 5.1. „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013) с УНП: BG0713EFF-516-220457 и наименование „Подготовка и провеждане на заседания, срещи и други мероприятия, свързани с разработването и обсъждането на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.“
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на независими оценители, притежаващи квалификация и опит в съответната област“, във връзка с реализирането на проекти с УНП: BG0713EFF-511-220454  и УНП: BG0713EFF- 511-220455, финансирани с европейски средства за изпълнение на дейности по „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Електронен Риболовен Дневник ( ЕРД) с възможност обмен на данни с Европейската Комисия и интеграцията му със средата за обмен FLUX“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разходи за преводачески услуги“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на план за действие и предложение за отстраняване на установените несъответствия и пропуски в националната система за контрол в рибарството след извършен административен одит“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на административен одит по смисъла на член 102 от Регламент на съвета 1224/2009 – анализ на действащите процедури в България за спазване правилата на ОПОР и доклад“

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 80 /ОСЕМДЕСЕТ/ МПС С 425 БР. МЕСТА И 27 /ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ РЕМАРКЕТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 80 /ОСЕМДЕСЕТ/ МПС С 425 БР. МЕСТА И 27 /ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ РЕМАРКЕТА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/, ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА” ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА“, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА, СОБСТВЕНОСТ НА ИАРА, ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, МОНТИРАНО В ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ НЕДВИЖИМИ ИМОТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИАРА. ГРУПОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСК „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” НА 186 СЛУЖИТЕЛЯ ПО РИБАРСТВО И КОНТРОЛ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ. ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА 292 СЛУЖИТЕЛЯ ОТ ИАРА И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ЗВЕНА“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обучение, анализ, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие и предложения за актуализиране на вътрешни актове на ИАРА

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2