Проекти по ОПАК

1logo ESF_BG1OPAC_color_bg1EU

 

 

 

 

 

 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проект по ОПАК №13-31-18/15.04.2014 г. „Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт на система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”


Проект по ОПАК № А12-11-4 от 05.02.2013 г. „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)”


Проект по ОПАК № 14-32-25/26.09.2014 г. „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”


Проект по ОПАК № А13-31-9/24.06.2014 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”


Проект по ОПАК №14-22-42/28.10.2014 г. „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”