Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по одит на проект: „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-32-25/26.09.2014 г.“ по Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд”

Публична покана – 26.08.2015 г.

Заповед № РД – 524 – 26.08.2015 г.

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания – 26.08.2015 г.

Протокол - 08.09.2015 г.

Договор № Д-81/09.09.2015 г. – част 1

Договор № Д-81/09.09.2015 г. – част 2