Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: “СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН”, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНО ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД”

Публична покана – 04.08.2015 г.

Заповед № РД – 472 – 04.08.2015 г.

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Технически характеристики за услуга с предмет : “Дейности за информираност и публичност по проекта”

Образци

Въпроси и отговори

Протокол от проведено заседание

Договор № Д – 77/24.08.2015 г.