Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване, дизайн и системна поддръжка на интернет сайт за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разработване и внедряване на електронна услуга за он-лайн издаване и плащане на риболовен билет”

Заповед

Публична покана

Указания

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Образци

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - 14.05.2015 г.

Протокол

Договор № Д-59 част 1 – 12.06.2015 г.

Договор № Д-59 част 2 - 12.06.2015 г.

-